تاریخ امروز : پنجشنبه, 25 مرداد 1397

منوی اصلی

آمار بازدیدکنندگان

74امروزmod_vvisit_counter
279دیروزmod_vvisit_counter
997این هفتهmod_vvisit_counter
1685هفته گذشتهmod_vvisit_counter
3488این ماهmod_vvisit_counter
6929ماه گذشتهmod_vvisit_counter
361342کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 35 مهمان حاضر
آی پی شما: 54.162.171.242
 , 
خانه امور مالی دهستان رضوان
امورمالی دهیاری های دهستان رضوان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سازمان مالی دهیاری ها

در دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را راﺳﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻃﻼق ﻧﻤﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎری وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﻦ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﻫﯿﺎری ﺑﻮده و ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 32 آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ، اﺻﻼح و ﺗﻔﺮﯾﻎ بودﺟﻪ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ.

 


پیوندهاalt

alt

تبلیغات

لوگوی متجرک کاروان صادقیه

لوگوی متحرک پایگاه دارلصادقیون