تاریخ امروز : چهارشنبه, 02 اسفند 1396

منوی اصلی

آمار بازدیدکنندگان

208امروزmod_vvisit_counter
377دیروزmod_vvisit_counter
2044این هفتهmod_vvisit_counter
4006هفته گذشتهmod_vvisit_counter
10313این ماهmod_vvisit_counter
13192ماه گذشتهmod_vvisit_counter
314523کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 59 مهمان حاضر
آی پی شما: 54.196.213.0
 , 
خانه امور مالی دهستان رضوان
امورمالی دهیاری های دهستان رضوان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سازمان مالی دهیاری ها

در دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را راﺳﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻃﻼق ﻧﻤﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎری وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﻦ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﻫﯿﺎری ﺑﻮده و ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 32 آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ، اﺻﻼح و ﺗﻔﺮﯾﻎ بودﺟﻪ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ.

 


پیوندهاalt

alt

تبلیغات

لوگوی متجرک کاروان صادقیه

لوگوی متحرک پایگاه دارلصادقیون